خدمات

شرکت فرازکاران آراتا-fkarata.irواير برس و زنگار زدایی از سطوح فلزی
  • واير برس و زنگار زدایی از سطوح فلزی

    زنگار زدایی از سطوح فلزی و اماده سازى جهت رنگ امیزی